راهنمای خرید 18نوع بهترین کود و خاک گلدان[ارگانیک]+قیمت روز

ﻛﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮادی اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺧﺎک اﺿﺎﻓﻪ می ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻫﺎی ارگانیک و ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ.درادامه مطالب به معرفی انواع خاک و کود کشاورزی و باغبانی مناسب برای رشد گیاهان و بهترین برند های آن میپردازیم.

0

کود چیست؟

کود به معنای عام شامل کلیه موادی است که برای تامین عناصر مشخص و ضروری برای رشد گیاه به خاک اضافه می شود. کودها به چندین روش طبقه‌بندی می‌شوند. می‌توان آن‌ها را بر اساس داشتن تنها یک ماده مغذی طبقه‌بندی کرد (برای مثال پتاسیم، فسفر یا نیتروژن) که در این صورت به آن‌ها «کود مستقیم» می‌گویند.

«کودهای مجتمع» دارای دو یا چند ماده مغذی مختلف هستند. کودها گاهی بر اساس طبیعی (ارگانیک)یا آلی و شیمیایی (غیرارگانیک) بودن طبقه‌بندی می‌شوند. کودهای غیرارگانیک یا شیمیایی مواد حاوی کربن را، به جز اوره حذف می‌ کنند. کودهای طبیعی یا ارگانیک معمولا گیاهان (بازیافت شده) هستند یا از حیوانات گرفته می‌شوند. به کودهای غیرارگانیک معمولاً کود شیمیایی گفته می‌شود چرا که برای تهیه آن‌ها باید چندین فرایند شیمیایی انجام داد.

ﻛﻮدﻫﺎی ارگانیک (طبیعی یا آلی)

ﻛﻮد آلی ﺑﻪ ﻣﻮادي ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﻻﺷﻪ و ﺑﻘﺎﻳـﺎي ﺣـﻴـﻮاﻧـی وگیاهی و فضولات حیوانی و انسان و زوائد زندگی آنها بوجود آمده باشد.

به کود آلی از لاشه گیاه ، کمپوست گفته می شود.
درصورتی که گیاه سبز و ﺗﺎزه در ﺧﺎك دﻓﻦ ﻛﻨﻨﺪ، آن را ﻛﻮد ﺳﺒﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ، داﻧﻪﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﻐﻨﺪر، ﻛﻮد آلی ﻣﻨﺎسبی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎخ، ﻣﻮ، ﺳﻢ، ﺧﻮن و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮد آلی ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻛﻮد اﺻﻄﺒلی ﻳﺎ ﻛﻮد دامی از ﻓﻀﻮﻻت  دام ﻫﺎ و ﻃﻴﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷـﻮد. ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎنی ﻳﺎ ﻛﻮد ﻣﺴﺘﺮاحی ﻛﻮد راﻳﺞ ﺻﻴفی ﻛﺎری ﻫﺎی اﺳﺖ. ﻣﻮاد زاﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ و ﻓﻀﻮﻻت در ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻛﻮد در می آﻳﺪ و در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ از ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ، ﻛﻮد ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ (ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ) می ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻮدﻫﺎی آلی را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﮔﻴﺎهی و زواﺋﺪ زﻧﺪگی اﻧﺴﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.

ﻛﻮد ﻫﺎی ﺣﻴﻮانی

 ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮانی دو دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ دﻧﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ میدﻫﻨﺪ و اﻫﻤﻴﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮد ﺣﻴﻮانی آﻧﻘﺪر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻈﻮر همه کشاورزان از ﻛﻮد ﺣﻴﻮانی، ﻛﻮد دامی اﺳﺖ.

دﺳﺘﻪ دوم بخش لاشه و ﻣﺮده تمام ﻳﺎ ﻗـﺴـﻤـتی از ﺑـﺪن ﺣـﻴـﻮاﻧـﺎت اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎخ، ﺧﻮن، اﺳﺘﺨﻮان و آرد ﻣﺎهی ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧـﻬـﺎ دو ﻛﻮد آﺧﺮ در اﻳﺮان ﻣﺼﺮف زﻳﺎد دارد.

مشاهده قیمت بهترین کود حیوانی

ﻛﻮد دامی

ﻛﻮد دامی از ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻛﺎه و علوفه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻪ دام ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻮد از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ازلحاظ وزنی تولید کود دامی جامد ، سه برابر مایع است.

0.5 درصد ازت، 0.4 در صد پتاس و تمام ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮد دامی در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻣﺪ آن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ازت  ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب اﺳﺖ، ازلحاظ اﻗﺘﺼﺎدي داراي ارزش زﻳﺎدي اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻮد داﻣﻲ در واﻗﻊ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧـﻮر اﺳـﺖ ﻛـﻪ تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﺮه دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺎﺑـﻞ ﺟﺬب ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان درﻧﻴﺎﻣﺪه و ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴـﺎه ﻗـﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣـﻮاد آلی آن ﺑـﻪ ﺻـﻮر ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﺎت ﻣﻌﺪنی درآﻳﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻮد دامی از ﻣﻮادی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دراﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلی ﺑﺪن در ﺧﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ﻋـﻤـﺪه ازت و ﭘـﺘـﺎﺳـﻴـﻢ ﻣـﻮﺟـﻮد در آن ﻓـﻮرا ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬب اﺳﺖ.

همچنین کود دامی دارای مقادیر مختلفی از ازت می باشد که بسته به نوع منشاء آن فرق می­کند، به طور کلی هرچه جثه حیوانی که کود از آن به دست می­ آید کوچکتر باشد،کود دامی قوی تر است، مثلا کود گوسفندی از کود گاوی قوی تر بوده و کود مرغی از گوسفندی بهتر است. بنابراین کودهای دامی از لحاظ غنی بودن عناصر به ترتیب کود مرغی،کود گوسفندی و کود گاوی می باشد.

هر کدام از کود های دامی وحیوانی کاربرد خاص خود را دارد، اما از همه پر کاربرد تر در زراعت گلخانه ها، کود گاوی و گوسفندی می­ باشد که بیشتر در کشت خاکی جهت آماده نمودن زمین به همراه خاک برگ و ماسه وکود های شیمیایی به کار می رود.

بهترین نوع کود دامی کدام است؟

نوع دامی که برای پوساندن کود انتخاب می شود کاملا به محیط زندگی و حیواناتی که در مزرعه دارید؛ بستگی دارد. در هرمنطقه ای پروراندن دام های خاصی ارجحیت دارد اما اگر در منطقه ای که زندگی می کنید همه نوع دامی زندگی می کند، پوساندن کود اسب و گاو بهتر است چون مواد آلی بیشتری دارد.

هر دو دام با تغذیه از علف و گیاهان کود دامی غنی از کربن مناسب برای کارهای کشاورزی تولید می کنند. کود دامی گوسفند نیز از این جهت که پوساندن و نگهداری آن راحت تر است؛ می تواند گزینه مناسبی باشد.

مشاهده قیمت کود دامی

چگونه کود حیوانی پوسیده تهیه کنم؟

 در ﻃﻮل ﻋﻤﻞ ﮔﻮارش دام ، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. درواقع کود تازه مخلوطی از مواد نپوسیده و کاملا پوسیده است که باهم درآمیخته شده اند.

پس در استفاده از کود دامی باید دقت نمود که اولا کود را سرند نموده، ثانیا  از کود کاملا پوسیده استفاده نمود زیرا کود نپوسیده نه تنها باعث تقویت خاک نمی­شود، بلکه موجب کاهش نیتروژن خاک نیز می­گردد، زیرا برای پوسیده شدن در خاک، بخشی از ازت خاک را نیز جذب می­نماید و به این ترتیب خاک فقیرتر می­گردد.

کودهای حیوانی با افزودن کود شیمیایی (اوره) و افزودن رطوبت (دپو نمودن و ریختن خاک و یا ماسه بادی بر روی آن) بطور کامل و واقعی فرآوری و پوسانده نمی­شود، بلکه فقط کاه و کلش ها و بخشی از بذر علف های موجود در آن پوسانده می­گردد.

ابتدا کود حیوانی را کاملا بوسیله پمپ سمپاش آبپاشی نموده تا کاملا مرطوب گردد. دقت نمایید که خیس نگردد یعنی هنگامی که کود را در مشت می فشارید آب خارج نشود. بعد از دو روز می­توان کود گوگرد پودری را با کود حیوانی کاملا مخلوط ­کنید.

 1. مرحله اول مخلوط کردن کود خام با سایر مواد

 2. مرحله دوم افزودن آب و هوا

 3. مرحله سوم نمونه گیری و ارسال به آزمایشگاه

کود كمپوست

براي تهيه كمپوست از زباله هایی كه براي استفاده كود مناسبند، مثل بقاياي اندام هاي گياهي مانند ساقه منداب، بـوتـه سيب زمينی، برگ درخـتـان، سـاقـه  آفتابـگـردان و… زباله منازل، تورب و غيره استفاده مي شود. در واقع تولید کمپوست، کسب ثروت از زباله هاست.

تولید کمپوست در کشورهای غربی این روزها سرعت و‌ تنوع بیشتری گرفته است در حدی که حتی فاضلاب دستشویی‌ ها را هم به کمپوست تبدیل می‌کنند. این دستشویی ‌ها در حقیقت سیستمی هستند که فضولات انسانی را با روش‌ هایی طبیعی و بدون دخالت مواد شیمیایی به مواد معدنی تبدیل می‌کنند.

البته با شما موافقم که وجود توالت‌ های کمپوستی بسیار تهوع آور است.

مشاهده قیمت کود کمپوست

کود کامل

بیشتر کودهایی که به طور معمول در کشاورزی استفاده می شوند حاوی سه عنصر اساسی گیاه هستند: ازت ، فسفر و پتاسیم.

کود کامل کودی است که این عناصر را به نسبت متناسب دارا باشد. برخی از کودها همچنین حاوی “عناصر ریز مغذی” خاصی مانند روی و سایر فلزات هستند که برای رشد گیاه ضروری هستند.

کود کامل، کودی است که شامل هر سه عنصر باشد. تمام قسمتهای گیاه مانند ریشه ، برگ ، ساقه ، گل و میوه برای رشد نیاز به نیتروژن دارند.

کامل ترین کود شیمیایی کودی است که بتواند همه نیازهای گیاهان را برطرف کند، باعث بهبود رشد گیاه شود و از از بین رفتن محصولات کشاورزی جلوگیری کند. از جمله کودهای کامل ،کود سه بیست(20 20 20)  یا کود NPK  را میتوان نام برد.

مشاهده قیمت کود کامل

کود را چگونه  باید مصرف  کرد

کودنحوه مصرف کودها باتوجه به نوع محصول مورد استفاده مختلف می باشد. که می توان از آن به شکل های  پخش سطحی در زمان کشت برای محصولات زراعی ، به صورت محلول پاشی برای محصولات باغی و گل های آپارتمانی و نیز به صورت کود آبیاری در محصولات گلخانه ای و کشت های هیدروپونیک استفاده کرد.

 

لیست قیمت 18 نوع بهترین کود و مکمل گل و گیاه با لینک خرید

کود کامل پودری گرین دراپ مدل 20-20-20 مخصوص رشد رویشی و زایشی

 • افزایش رشد رویشی
 • افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات
 • ایجاد تعادل بین فاز رویشی و زایشی
 • جلوگیری از کمبود عناصرغذایی
 • مانع از ایجاد آنتاگونیسم بین عناصر

خاک گلدان سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری)

 • مناسب : گیاهان آپارتمانی و باغچه
 • عملکرد اصلی: تغذیه , گل دهی
 • استریل شده : بله
 • ارگانیک

کوکوپیت و پیت ماس رویش 3 کیلوگرمی

 • جنس:پودر
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک
 • عملکرد اصلی:تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد
 • قابلیت نگهداری آب:دارد

خاک گلدان رویش یزد کد ROS12 حجم 12 لیتر

 • جنس:پودر
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی:تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد
 • قابلیت نگهداری آب:دارد

کود مایع اصلان هیومیک حجم 250 میلی لیتر

 • جنس:مایع
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک
 • عملکرد اصلی:تغذیه
 • قابلیت نگهداری آب:دارد

خاک ورمی کمپوست سورین خاک مدل VK03 حجم 10 لیتری

 • جنس:خاک
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک
 • عملکرد اصلی:تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد

کود مایع رشد برگ و شاخه سورین خاک مدل BA01 حجم 100 میلی لیتر

 • جنس:مایع
 • تهیه شده از مواد:معدنی
 • مناسب گیاهان اپارتمانی

کود مخصوص گل دهی گرین دراپ مدل 40-10-10

 • جنس:پودر
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک
 • عملکرد اصلی:گل دهی
 • بو:ندارد

خاک کاکتوس کیمیا مدل GT-2 وزن 2 کیلوگرم

 • جنس:خاک
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک، معدنی
 • عملکرد اصلی:تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد
 • قابلیت نگهداری آب:دارد

کود مخصوص گلدهی فصل سبز مدل NPK 10-10-40 وزن 50 گرم

 • جنس:پودر
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک، شیمیایی
 • عملکرد اصلی:تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد
 • قابلیت نگهداری آب:ندارد

کود مایع آهن به کشت حجم 100 سی سی

 • جنس:مایع
 • تهیه شده از مواد:ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو:ندارد

خاک آلی (کمپوست) سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری)

 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • استریل شده

هورمون ریشه زایی زاک کد 2511 وزن 30 گرم

 • جنس:پودر
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: ندارد

کود مخصوص رشد رویشی فصل سبز مدل NPK 20-20-20 وزن 50 گرم

 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک، شیمیایی
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: ندارد

خاک پیت ماس سورین خاک مدل PM03 حجم 10 لیتری

 • جنس: خاک
 • تهیه شده از مواد: ارگانیک
 • عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
 • بو: ندارد
 • مناسب انواع گیاهان و گل ها

خاک ژله ای کریستالی مدل Seven Color بسته 3 عددی

 • جنس: کود جامد
 • تهیه شده از مواد شیمیایی
 • عملکرد اصلی: تغذیه
 • بو: ندارد
 • قابلیت نگهداری آب: دارد
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.